ศึกษาดูงานต้นแบบโรงรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้พาคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทีปราฎร์พิทยา และโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านเพิ่มเติม

Open House 2016

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม หนั่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีนางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในพิธี เพือให้นักเรียนได้แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอน และเปิดโอกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ร่วมชมนิทัศการ กิจกรรมต่างๆมากมาย อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนทัศนศึกษาการทำงานของบริษัท Workpoint

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศึกษาการทำงานของบริษัท Workpoint ในการถ่ายทำรายการชิงร้อยชิงล้าน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ ดูการทำงานของหน่วยงานเอกชน และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านเพิ่มเติม

การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา

การทำข้อตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องความร่วมมือนักศึกษาฝึกสอนระหว่างโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” กับมหาวิทยาลัยบูรพา อ่านเพิ่มเติม