นักเรียนทัศนศึกษาการทำงานของบริษัท Workpoint

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศึกษาการทำงานของบริษัท Workpoint ในการถ่ายทำรายการชิงร้อยชิงล้าน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ ดูการทำงานของหน่วยงานเอกชน และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านเพิ่มเติม

การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา

การทำข้อตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องความร่วมมือนักศึกษาฝึกสอนระหว่างโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” กับมหาวิทยาลัยบูรพา อ่านเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราห์” ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาที่สวนสัตวเปิดเขาเขียว เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
อ่านเพิ่มเติม

ติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-net 59

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดการโครงการติวเข้มพิชิตข้อสอบโอเน็ต เพือเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิทยากรจากสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) #O-net #ทุ่งศุขลาพิทยา  อ่านเพิ่มเติม

วันครูประจำปี 2560

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันครูคณะครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในงานได้มีคณะครูสหวิทยาเขต 3 ไปร่วมงานจำนวนมากและมีพิธีมอบโล่รางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2560 คือ รองผู้อำนวยการนันท์ดาวิน  หาญมนตรี  ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 ดังนี้ คุณครู พัชรี โปยทอง คุณครูณํฐกิตต์  ไมตรี  คุณครูทรงคุณ  มังกรแสงแก้ว  คุณครูนรินศักดิ์  มีโชค  คุณครูเบญจรงค์  ตรวจมรรคา และลูกจ้างของรัฐดีเด่น คือ นายสมบัต แยงไทยสง อ่านเพิ่มเติม