ชื่อ – สกุล    : นายจันทา จันทะมงคุณ
ตำแหน่ง  : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน)

pattana
ชื่อ – สกุล
   : นางสาวคนึงนิจ  รุ่งวัฒนภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวกานดา โรจน์สัตตรัตน์
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวชมภูนุช ครองขจรสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย