ชื่อ – สกุล    : นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)


ชื่อ – สกุล    :นางสาวนุชนาฎ  เยียดยัด
ตำแหน่ง : ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ชื่อ – สกุล    : นางวินิตา  จำนงค์
ตำแหน่ง : ครู ขำนาญการ


ชื่อ – สกุล
   : นายจำนงค์  ทองลอย
ตำแหน่ง : ครู ขำนาญการ


ชื่อ – สกุล
   : นายณัฐกิตต์ ไมตรี
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวชาคริยา บุญเทพ
ตำแหน่ง  : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวบุษกร สุภาผล
ตำแหน่ง  : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวชญานิศ  มุลาลินน์
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นายรัชวุฒิ  แจ้งมาก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล    : นางสาวสมใจ แก้วดอนไพร
ตำแหน่ง  : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล    : นางสาวมลีวรรณ ผดุงภักดี
ตำแหน่ง  : ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต