ชื่อ – สกุล    :นางสาวนุชนาฎ  เยียดยัด
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)

ชื่อ – สกุล    :นางสาวบุษกร สุภาผล
ตำแหน่ง : ครู
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)

ชื่อ – สกุล    : นางสาวชาคริยา บุญเทพ
ตำแหน่ง  : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวชญานิศ  มุลาลินน์
ตำแหน่ง : ครู