ชื่อ – สกุล    : นางสุดารัตน์  มณีขัติย์
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

ชื่อ – สกุล    : นายสุทธิพงษ์  เซ็นสุรีย์
ตำแหน่ง : ครู
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

ชื่อ – สกุล    : นางศิวิลัย  ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ – สกุล    : นายทรงคุณ  มังกรแสงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวจริยา สุนทรหาญ
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวเมริษา จันทนา
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวกนกวรรณ บุญถนอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย