ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล : นางสาวปราณี  โยชิดะ
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

ชื่อ – สกุล    : นางธัญบูรณ์  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวรุ่งฤดี  แสงฟ้า
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ – สกุล    : จ.ส.อ.หญิงอนงค์ลักษณ์ ศิลา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวอิสราวดี สีโน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : Miss Jerez Revelina Pebenito
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง