ชื่อ – สกุล : นางสาวปราณี  โยชิดะ
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวรุ่งฤดี  แสงฟ้า
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : จ.ส.อ.หญิงอนงค์ลักษณ์ ศิลา
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวอิสราวดี สีโน
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวฐาปนนท์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวเบญจพร เลิศสุรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวชลนิกา รินทร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาววรารัตน์ โคกสถาน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวชลธิชา กาศมัยจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : Miss Jerez Revelina Pebenito
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ – สกุล    : Mr. Joey De La Cruz
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ – สกุล    : Mr. Loenel R Valdez
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง