ชื่อ – สกุล    : นางฐิติมา  เสือหนู
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ชื่อ – สกุล    :นางพจนีย์  พรมคำบุตร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ – สกุล    :นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นางสาววัชรียา  ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายปภังกร ยังเมือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวศศิประภา ศรีแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย