ชื่อ – สกุล    : นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ชื่อ – สกุล    :นางฐิติมา  เสือหนู
ตำแหน่ง :
ครู
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ชื่อ – สกุล    :นางพจนีย์  พรมคำบุตร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นางสาววัชรียา  ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นายปภังกร ยังเมือง
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวศศิประภา ศรีแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย