ชื่อ – สกุล    : นางสาวประยูร แสไพศาล
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชื่อ – สกุล    : นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชื่อ – สกุล   : นางสาวขวัญจิต  สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ – สกุล    : นางประนอม  ศรีสมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นางหทัยรัตน์  โลหิตนาวิน
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ


ชื่อ – สกุล    : นางวินิตา  จำนงค์
ตำแหน่ง : ครู ขำนาญการ


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวสุภาภร  ธัญญโชติ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

ชื่อ – สกุล    : นางสาวพัชรี  โปยทอง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ


ชื่อ – สกุล
   : นายจำนงค์  ทองลอย
ตำแหน่ง : ครู ขำนาญการ


ชื่อ – สกุล
   : นายณัฐกิตต์ ไมตรี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

ชื่อ – สกุล    :นางสาวสุดารัตน์  ศิลปศร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

ชื่อ – สกุล    : นางสาวเพชรรัตน์ รอดทุกข์
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นายรัชวุฒิ  แจ้งมาก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวอรพรรณ ทองคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายประทิน บุญงาม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวสมใจ แก้วดอนไพร
ตำแหน่ง  : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นายวิทย์ยากร  ปูบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ชื่อ – สกุล    : นางสาวมลีวรรณ ผดุงภักดี
ตำแหน่ง  : ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต