ชื่อ – สกุล    :นางสาวสุดารัตน์  ศิลปศร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวขวัญจิต  สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นางประนอม  ศรีสมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นางหทัยรัตน์  โลหิตนาวิน
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวสุภาภร  ธัญญโชติ
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวพัชรี  โปยทอง
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวประยูร แสไพศาล
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวเพชรรัตน์ รอดทุกข์
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวอรพรรณ ทองคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายประทิน บุญงาม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นายวิทย์ยากร  ปูบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ