ชื่อ – สกุล
   : นายอนุชา  ภูชนะศรี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา)


ชื่อ – สกุล
   : นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นายวันชนะ เหมือนมิ่ง
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาววิระดา กันยาประสิทธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายวุฒิกร สุขศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาววรรณวิภา จาบกระโทก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ – สกุล    : นายวีรยุทธ ศรีสุมาตย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง