ชื่อ – สกุล
   : นางสาวจารุวรรณ์ เฉี่อยราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ชื่อ – สกุล    : นางสาวคีรีบลู  ทองแย้ม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   :นายนรินศักดิ์  มีโชค
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ – สกุล
   : นายภัทรพล คำมงคล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวสุจิตรา เอียดซัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางเมลดา ณ ปัตตานี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวสายชล พลระนงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายพยุงศักดิ์ ป้องแก้ว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง