ชื่อ – สกุล    : นางสาวจารุวรรณ์ เฉี่อยราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ชื่อ – สกุล    : นางสาวคีรีบลู  ทองแย้ม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ชื่อ – สกุล    : นายภัทรพล คำมงคล
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางสาวสุจิตรา เอียดซัง
ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ – สกุล    : นางเมลดา ณ ปัตตานี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวสายชล พลระนงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวบุษกร ดำเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายพยุงศักดิ์ ป้องแก้ว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง