ชื่อ – สกุล    : นายจีระศักดิ์ ศรีพิมพ์
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

ชื่อ – สกุล    : นายจรัญ  ทองทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

ชื่อ – สกุล    : นายสุเทพ  พงษ์พูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ (ครูจ้างสอนพิเศษ)


ชื่อ – สกุล
   : นางธมนวรรณ  สิงห์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ – สกุล    : นายจรสสร  เจริญสูข
ตำแหน่ง : ครู