การทำข้อตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องความร่วมมือนักศึกษาฝึกสอนระหว่างโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” กับมหาวิทยาลัยบูรพา