คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ซึ่งโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯได้ทำ MOU ร่วมกับอาชีวชลบุรีในการจักการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา