วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกให้โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”และนายนรินศักดิ์ มีโชค ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมภิญโญ อาคาร 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี