โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้พาคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทีปราฎร์พิทยา และโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง