IMG_5722

กิจกรรมการต้นแบบนักเรียน ทพ. ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในงานมีการประกวดนักเรียนต้นแบบ ดาวเดือน ดาวเทียม เพื่อส่งนักเรียนให้กล้าแสดงออกในสิ่งดีและมีความคิดสร้างสรรค์