วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ให้การต้อนรับ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางน้ำค้าง โตจินดาและดร.สุภา ไทยเขียว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เพื่อมานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้าน Listeracy,Numerady และ Reasoning Abilityโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยมีการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนในทุกกลุ่มรายวิชา ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์