วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นายเสนีย์ สำราญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ เป็นประธานกิจกรรมน้องส่งพี่ ยินดีจากใจ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้มีความรักและผูกพันในสถานศึกษา