IMG_5737

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดกิจกรรมปฐมนิเทศกลุ่มสันพันธ์ นักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผุ้เรียนได้ทำความรุ้จักโรงเรียนและสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559