วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนทุ่งศุขาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณป่าชายเลนชุมชนแหลมฉบัง โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ร่วมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะบริเวณป่าชายเลน เพาะต้นอ่อนต้นโกงกางเพื่อใช้ในการปลูกป่าชายเลนต่อไป