วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลังฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (หลักสูตรทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เพื่อให้นักเรียนสรุปผลการฝึกประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนและครูผู้นิเทศ เพื่อให้ทราบปัญหาของนักเรียนระหว่างการออกฝึกประสบการณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี