วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเล็กจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออกพร้อมกับแจกทรายอะเบทและอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก