วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คณะสภานักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และโทษจากพิษภัยของบุหรี่ พร้อมกันนี้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ได้มีการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะร่วมกันรณรงค์ให้บุหรี่และยาเสพติดหมดไปจากโรงเรียนและสานต่อไปยังชุมชนและประเทศชาติต่อไป