เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โดยนำลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือสวนเสือศรีราชา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่าย ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ได้ฝึกระเบียบวินัย รู้รักสามัคคีและร่วมกิจกรรมนันทนาการ