วันที่ 13-16 ธันวาคม 2560
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดจำนวน 837 คน
โดยนักเรียนชั้นม.1 เข้าค่าย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี นักเรียนชั้นม.2 และม.3 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี