วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกประธานนักเรียนและสภานักเรียนและ่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย ผลการเลือกตั้งได้แก่ “พรรคไว้ก่อน เบอร์ 3” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับเสียงส่วนมากจากการเลือกตั้ง และจะปฎิบัติหน้าที่เป็นสภานักเรียนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป