ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ กลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกษ ภาษาไทย และให้นักทำความรู้จักกับเพื่อนนักเรียน และทราบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โดยมีนายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี