ซึ่งในครั้งนี้ได้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน ที่ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยบูรพาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปี2561ได้แก่

1.นางสาวอรนุช คงมาคย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศาสนาและปรัชญา
2.นางสาวอัญชณา ก้อนกระสัง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศาสนาและปรัชญา
3.นางสาวนรินทร์ วัฒนศิริ คณะอัญชมณีและเครื้องประดับ สาขาออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ
4.นางสาววีลาภรณ์ อัมพร คณะอัญชมณีและเครื้องประดับ สาขาออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ
5. นางสาวปริยกร ยะพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
6.นางสาวมัณฑนา แย้มเกษร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ