ขอแสดงความยินดีกับลูกทพ. ม.6 ที่เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา2561
1.นางสาววชิราภรณ์ นุชแฟง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2.นางสาวสุนิตษา รัตนกุล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล