ซึ่งในครั้งนี้ได้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน ที่ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปี2561ได้แก่

1.นางสาวสุมิตตา จันทร์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.นางสาวปริยกร ยะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. นางสาวเปมิกา ใยสำลี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดีกับ นร.คนเก่งของ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา ” กรุงไทยอนุเคราะห์” ด้วย ^ ^