ชื่อ : นายเสนีย์  สำราญสุข
วิทยฐานะ  : ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง  : 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน