วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นางประนอม ศรีสมพงษ์ หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ME Camp จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ เพิ่มทักษะและสนุกสนานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์