วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการออกฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 หลักสูตรทวิศึกษา รุ่นที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตน การจัดทำเอกสารในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในระหว่างฝึกงาน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี