วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดติวสอบมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 หลักสูตรทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี