วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 หลักสูตรทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางการเรียน โดยกำหนดให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจะต้องได้รับการประเมิน การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา