โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดการโครงการติวเข้มพิชิตข้อสอบโอเน็ต เพือเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิทยากรจากสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) #O-net #ทุ่งศุขลาพิทยา