วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓ ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.๑๘ ได้รับมอบหมายจากดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.๑๘ ให้ออกตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๓ การสร้างขวัญกำลังใจรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารและคณะครู ของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบว่าโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid19 ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ยังประยุกต์ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาสนับสนุนการคัดกรองป้องกันนักเรียน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามรูปแบบที่ ๓ มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๔๔ ข้อ ผ่านเกณฑ์ประเมิน เป็นสีเขียว สามารถเปิดเรียนได้ใน วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ โดยมีท่านผอ.เสนีย์ สำราญสุข และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี