nakarn1
ชื่อ – สกุล    : นายนุรักษ์  สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง      : ลูกจ้างประจำ

ชื่อ – สกุล    : นายสมบัติ  แยงไธสง
ตำแหน่ง      : พนักงานขับรถ

noimage
ชื่อ – สกุล
   : นายบุญศรี พิมพรัตน์
ตำแหน่ง      : พนักงานรักษาความสงบ