ชื่อ – สกุล    : นายสมบัติ  แยงไธสง
ตำแหน่ง      : พนักงานขับรถ