นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ ครูคณิตศาสตร์
นายจรสสร เจริญสุข ครูพลศึกษา
นายปภังกร ยังเมือง ครูภาษาไทย
และนางสาวสุภาภรณ์ น้อยโภยภัย นิสิตฝึกงาน