โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน วันที่ 5 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 โดยมีหัวหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ