กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรบรรพชาสามเณร ณ ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในพระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการทดแทนบุณคุณของบิดามารดาด้วย