พัฒนาผู้เรียน


ชื่อ – สกุล
   : นายบัญชา  มานะจิตร
ตำแหน่ง  : ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน)

pattana
ชื่อ – สกุล
   : นางสาวคนึงนิจ  รุ่งวัฒนภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวกานดา โรจน์สัตตรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย