การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ชื่อ – สกุล    : นายจำนงค์  ทองลอย
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

computer7
ชื่อ – สกุล    : นางวินิตา  จำนงค์
ตำแหน่ง : ครู

computer1
ชื่อ – สกุล    : นาจันจิรา  ดุมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นายณัฐกิตต์ ไมตรี
ตำแหน่ง : ครู

computer4
ชื่อ – สกุล    : นางสาวปุณญิศา  หงส์สูง
ตำแหน่ง : ครู

kru view
ชื่อ – สกุล
   : นางสาวนุชนาฎ  เยียดยัด
ตำแหน่ง  : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวชาคริยา บุญเทพ
ตำแหน่ง  : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวบุษกร สุภาผล
ตำแหน่ง  : ครูผู้ช่วย