คณิตศาสตร์

math5
ชื่อ – สกุล
   : นางศิวิลัย  ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

math2
ชื่อ – สกุล    : นายทรงคุณ  มังกรแสงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
math6
ชื่อ – สกุล
   : นางสุดารัตน์  มณีขัติย์
ตำแหน่ง : ครู

math4
ชื่อ – สกุล
   : นางสาวมัลลิกา  กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวจริยา สุนทรหาญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย