ภาษาไทย

jiraporn
ชื่อ – สกุล    : นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

 padjanee
ชื่อ – สกุล    : นางพจนีย์  พรมคำบุตร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

titima
ชื่อ – สกุล
   : นางสาวฐิติมา  เสือหนู
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาววัชรียา  ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย