สังคมศึกษาฯ

social2
ชื่อ – สกุล
   : นายนรินศักดิ์  มีโชค
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

social1
ชื่อ – สกุล
   : นางสาวคีรีบลู  ทองแย้ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

social4
ชื่อ – สกุล
   : นางสาวสิรินาถ  พินิจการ
ตำแหน่ง : ครู

social3
ชื่อ – สกุล
   : นางสาวจารุวรรณ เฉี่อยราษฎร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นายภัทรพล คำมงคล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ แจ๊ดทอง
ตำแหน่ง : ครู (พนักงานราชการ)