สุขศึกษาและพลศึกษา

sport1
ชื่อ – สกุล    : นางธมนวรรณ  สิงห์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)

sport2
ชื่อ – สกุล    : นายสุเทพ  พงษ์พูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นายจันทา  จันทะมงคุณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นายจีระศักดิ์ ศรีพิมพ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นายพยุงศักดิ์ ป้องแก้ว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง


ชื่อ – สกุล
   : นายปริยวัจน์ กิตติวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง