ผู้บริหารโรงเรียน

img_62562
ชื่อ – สกุล    : นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”)

ชื่อ – สกุล    : นางนันท์ดาวินทร์  หาญมนตรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ
(รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”)