• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภาภร ธัญญโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและสินทรัพย์

นางพจนีย์ พรมคำบุตร

นางสาวคีรีบลู ทองแย้ม

นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว

นางสาวพัชรี โปยทอง

นางสุดารัตน์ มณีขัติย์

จ.ส.อ.หญิงอนงค์ลักษณ์ ศิลา

นางสาวชญานิศ มุลาลินน์

นางสาวเมริษา จันทนา

นางสาวกนกวรรณ บุญหอม

นางสาวสมใจ แก้วดอนไพร

นางสาวมลีวรรณ ผดุงภักดี