• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณัฐกิตต์ ไมตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางธมนวรรณ สิงห์สมบูรณ์

นายทรงคุณ มังกรแสงแก้ว

นางฐิติมา เสือหนู

นายจีระศักดิ์ ศรีพิมพ์

นายจรสสร เจริญสุข

นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์

นางสาวศศิประภา ศรีแสง

นางสาววิระดา กันยาประสิทธ์

นายจรัญ ทองทา