• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

ผู้บริหาร

ผอ.เสนีย์ สำราญสุข

นายเสนีย์ สำราญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการ คศ.3
ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จนถึงเวลาปัจจุบัน

นางวินิตา จำนงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร ธันญโชติ
ผู้ช่วยผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายการเงินสินทรัพย์ และฝ่ายบุคลค
วิทยฐานะ ครู คศ.2

นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาฐานะ ครู คศ.2

นายณัฐกิตต์ ไมตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ ครู คศ.2